Bogertgallery
 
12/03    Giovanni Winne

GALLERY’S ARTISTS SPACE Herman van den Bogert
heeft het genoegen u uit te nodigen voor de tentoonstelling van

Herman van den Bogert
is pleased to invite you to visit the exhibition of

Giovanni Winne 

Vernissage zaterdag 11 maart 2017 van 17 tot 20 uur in aanwezigheid van de kunstenaar
12 maart - 17 april 2017

Opening Saturday March 11 from 5 pm to 8 pm

the Artist will be present

March 12 - April 17, 2017

Iedere dag open - Gesloten op dinsdag / Open every day - Closed on Tuesday 

 

De schilderijen van Giovanni Winne zijn meestal landschappen en zeegezichten, duister en donker. Je moet de tijd nemen om je ogen te laten rusten op het doek en wennen aan de duisternis. Dan ervaar je hoe rijk die landschappen zijn, hoeveel kleuren die bevatten, getemperd door het weinige licht dat hij toelaat. Kleuren kunnen enkel bestaan door het licht. Ze werden door de schilder opgebracht, in vele lagen overschilderd, zoals oude meesters deden met glacis. Het zijn landschappen van de ziel, er spreekt treurigheid en droefenis uit zijn werk, maar toch is er ruimte voor hoop en in die donkerte is er eigenlijk ook warmte, schuilt er ergens een vuur.

Daan Rau

The paintings of Giovanni Winne are usually landscapes and seascapes, gloomy and dark. You should take the time and let your eyes rest on the canvas, let them get used to the darkness. Then you experience how rich those landscapes are, how many colours they contain, tempered by the little light that he admits into the painting. After all colours can only exist because of light. They, the colours, were applied by the painter, painted over and over again till there were many layers, in the way the old masters did with glacis. They are landscapes of the soul, his work expresses a sadness and mournfulness, but still there is room for hope and in that darkness there is actually also warmth, in there somewhere hides a fire. 14/01    Peter J. Geerts

Herman van den Bogert heeft het genoegen u uit te nodigen voor de tentoonstelling van
Herman van den Bogert is pleased to invite you to visit the exhibition of

Peter J. Geerts

Vernissage zaterdag 14 januari 2017 van 17 tot 20 uur
in aanwezigheid van de kunstenaar
15 januari - 6 maart 2017

Opening Saturday January 14 from 5 pm to 8 pm
the Artist will be present
January 15 - March 6, 2017

Iedere dag open - Gesloten op dinsdag / Open every day - Closed on Tuesday
 
Voor Peter Geerts is de waarneming een totaliteit van de inter-actie tussen subject en object tussen hem en de hem omringende wereld. Het veranderd voortdurend en draagt alles in zich: het opnemen; het ondervragen; het analyseren; het denken; het voelen en het bewuste en onbewuste ervaren. De fundamentele benadering van de schilderkunst, vrij van vooropgezette betekenisgeving, geeft Peter de mogelijkheid dit waarnemen aan te raken en tot een zuivere schilderkunst te komen. Peter pleit voor een schilderkunst die je zou kunnen omschrijven als een synthetisch concretisme dat het expressieve en het formele element verbindt. Al schilderend denkend verbeeld hij dit op een wijze waarin hij het monochrome en het schilderachtige laat samenvallen.

To Peter Geerts is the observation of the interaction between the subject and the object, between him and the world that surrounds him part of a totality. The fundamental approach of the art of painting, free from preconceived intentions, gives peter the possibility to touch these experiences and thus come to a pure style of painting. While painting he imagines in which way he will let the monochrome and picturesque coincide. Peter advocates a form of painting that one could describe as a synthetic concrete art that connects the expressive and the formal element. He thinks and imagines ,while painting, the way in which he will let the monochrome and the picturesque can and will coincide.

14/01    Cor van Dijk

Herman van den Bogert heeft het genoegen u uit te nodigen voor de tentoonstelling van
Herman van den Bogert is pleased to invite you to visit the exhibition of

Cor van Dijk

Vernissage zaterdag 14 januari 2017 van 17 tot 20 uur
in aanwezigheid van de kunstenaar
15 januari - 6 maart 2017

Opening Saturday January 14 from 5 pm to 8 pm
the Artist will be present
January 15 - March 6, 2017

Iedere dag open - Gesloten op dinsdag / Open every day - Closed on Tuesday 
 
De stalen sculpturen van Cor van Dijk zijn strak en geometrisch van vorm. Het materiaal staal is vanuit de ontwerpfase onlosmakelijk verbonden met de realisatie van het werk. Kijkend naar de sculpturen, verspringt de aandacht afwisselend van plaatsen waar de ruimte open is naar de delen die ruimte innemen. De naden tussen de delen zijn belangrijk, aangezien zij maat geven aan de massa en aangeven waar ruimte is en waar niet. De kunstenaar probeert de inwendige ruimte te laten zien, met indelingen, mogelijke ruimtes, de ruimtes tussen de delen en de massiviteit van het staal. Alle afmetingen hebben met elkaar te maken: de sculptuur dankt uiteindelijk haar aanwezigheid aan deze exacte maatvoering en de perfecte aansluiting van de verschillende delen. Frontaal hebben de sculpturen een ondubbelzinnig karakter. Maar wanneer zij nader worden bekeken van meerdere kanten verdwijnt deze eenduidigheid, om plaats te maken voor een niet direct te bevatten complexiteit.

The steel sculptures of Cor van Dijk are characterised by clear lines and geometric shapes. From the first stages of their design, the material used for these works – steel – and their realisation are inextricably linked. Looking at van Dijk’s sculptures, move across their surface and one’s attention keeps shifting from areas of open space to sections that occupy space. The seams between the different segments play a key role in his work, since they lend a sense of scale to the mass of steel and define its different volumes. The artist strives to show interior space – its layout, possible compartments, the spaces between the segments and the massiveness of the steel itself. The different dimensions all interact with one another. Ultimately, this is also what gives the sculptures their specific presence: the precise handling of volumes and the perfect connection of individual sections with one another. Viewed head-on, van Dijk’s sculptures seem quite unambiguous. But when you observe them from a variety of angles, this clear-cut quality makes way for a new complexity that takes more time to fathom.

24/09    Lucassen

Herman van den Bogert
heeft het genoegen u uit te nodigen voor de tentoonstelling van

Herman van den Bogert
is pleased to invite you to visit the exhibition of

Lucassen

Vernissage zaterdag 24 september 2016 van 17 tot 20 uur in aanwezigheid van de kunstenaar
25 september - 7 november 2016

Opening Saturday September 24 from 5 pm to 8 pm

the Artist will be present

September 25 - November 7, 2016
Iedere dag open - Gesloten op dinsdag / Open every day - Closed on Tuesday

Vanaf de periode begin 1960 tot en met rond 1980, kan men mijn werk plaatsen binnen de Europese stroming van de Nieuwe Figuratie. Zelf ben ik geneigd het werk uit die periode te omschrijven vanuit de intentie te komen tot een synthesestijl, die beweegt tussen figuratief en abstract. Anders gezegd: waarbij tegenstrijdige stijlvormen binnen een werk een volledige eenheid vormen. Naar wat op dat moment voor mij mogelijk was, is het werk vanuit dat idee gelukt. Uiteindelijk ontstond bij mij het idee om mijn uitgangspunt radicaler te formuleren.

Vanaf het begin van de jaren tachtig wordt mijn werk abstracter in beeld wat ik zou willen benoemen als abstract symbolisme. Dit was voorwaarde om uit te lopen in het samenvallen van beide voorafgaande perioden en beantwoordt hiermee meer aan mijn oorspronkelijke uitgangspunt. Dit betekent dat mijn werk een beeld oplevert dat de tegenstelling figuratief en abstract opheft. Anders gezegd: naar mijn overtuiging heeft in mijn werk van de laatste vijftien jaar (de assemblages en modifications), mijn eerste uitgangspunt, mijn in het begin van de jaren zestig geformuleerde idee - de bedoelde synthesestijl zoals ik dat voor ogen had - vorm gekregen.

From early 1960 to around 1980, my work could be placed within the European New Figuration movement. Personally, I would describe it as evolving from the intention of achieving a style of synthesis, moving between figurative and abstract. In other words, it was work in which contradictory forms or styles create a complete whole within a single work. Given what was possible for me at the time, from that perspective, it succeeded.

Then I had the idea of formulating my approach more radically. From the early 1980s, my work became visually more abstract, what I would call abstract symbolism.This was necessary in order to ultimately expand into the convergence of both of the previous periods, and it thereby responded to my original intention. This means that my work produces images in which the contradiction between figurative and abstract has been eliminated. In other words, I am convinced that in the last 15 years, my work (the assemblages and modifications) has given form to my original objective, to the idea that I had formulated in the 1960s - to the style of synthesis that I had envisioned.

BOGERTGALLERY

Zeedijk-Het Zoute 732 · B-8300 Knokke-Heist
T. +32 (0)50 68 82 36 · knokke@bogertgallery.be · www.bogertgallery.be 24/09    Gijs Assmann

Herman van den Bogert
heeft het genoegen u uit te nodigen voor de tentoonstelling van

Herman van den Bogert
is pleased to invite you to visit the exhibition of

Gijs Assmann

Vernissage zaterdag 24 september 2016 van 17 tot 20 uur in aanwezigheid van de kunstenaar
25 september - 7 november 2016

Opening Saturday September 24 from 5 pm to 8 pm

the Artist will be present

September 25 - November 7, 2016
Iedere dag open - Gesloten op dinsdag / Open every day - Closed on Tuesday

Mijn eerste liefde was een Vlaamse. Driest, schalks en onverzettelijk. Een eerste liefde is voor het leven. De pracht, de onschuld, de alles-omvattendheid. Maar liefde is moeilijk. Het was niet bestendig. Meer dan dat, het eindigde in een crash. Ook dat is voor altijd. Een ijkpunt in rouw, een baken van verdriet.
Ik denk niet vaak meer aan haar, maar soms, als een overval, is ze er weer. Er is geen contact, ik zou haar niet herkennen, maar het alledaagse houdt herinneringen vast die – als ik erover struikel – weer fysiek ervaarbare gebeurtenissen worden. Haar schalksheid in blote vrouwenbenen in leren schoenen met veter. Haar elegante glans in al het haar met zwarte krullen. En ook een groene Citroen Diana, Marvin Gaye’s Let’s Get It On, correctielint van een typemachine, gebakken boterham met kaas, het zure van Gueuze. En de combinatie van een lage zomerse zon en de geur van Belga filtersigaretten. Een schoen waarin een ballon wringt. De zachte pijn van weemoed.

My first love was a Flemish girl. Brazen, mischievous and stubborn. A first love is for life. The beauty, the innocent, the all-consuming all- inclusiveness. But love is hard. It did not last. More than that, it ended in a crash. That too is forever. A measuring point in grief, a beacon of sorrow. I do not think of her that often anymore, but sometime, like a holdup, she is there again. There is no contact, I would not recognize her, but the mundane holds on to memories that – if I trip over them – become again physical perceptible events. Her mischievousness in bare women’s legs in leather shoes with laces. Her elegant shine in all hair with black curls. And also a green Citroen Diana, Marvin Gay’s Let’s Get It On, correction ribbon of a type writer, toasted bread with cheese, the sourness of a Gueuze. And the combination of a low setting summer sun and the smell of Belga cigarettes. A shoe in which a balloon wrings. The soft pain of melancholy.

BOGERTGALLERY

Zeedijk-Het Zoute 732 · B-8300 Knokke-Heist
T. +32 (0)50 68 82 36 · knokke@bogertgallery.be · www.bogertgallery.be 05/08    Jan Henderikse

Herman van den Bogert
heeft het genoegen u uit te nodigen voor de tentoonstelling van

Herman van den Bogert
is pleased to invite you to visit the exhibition of

Jan Henderikse

Vernissage vrijdag 5 augustus 2016 van 17 tot 22 uur
in aanwezigheid van de kunstenaar
6 augustus - 19 september 2016

Opening Friday August 5 from 5 pm to 10 pm
the Artist will be present
August 6 - September 19, 2016


Iedere dag open / Open every day
 
Jan Henderikse (NL *1937) geboren in Delft, begon zijn carrière als informeel schilder. In 1959 verhuisde hij
naar Düsseldorf, Duitsland, en begon zich voor pop art, nouveau réalisme en ZERO te interesseren. In 1960 was
hij een van de mede-oprichters van de Nederlandse ZERO groep (NUL). Meer dan de anderen is hij “realist”
door alledaagse objecten, vooral massaproducten, tot kunst te verheffen, dagelijkse gebruiksvoorwerpen
en afval, kortom, veelal afkomstig van een industrieel productieproces. In zijn munt assemblages en kurk
reliëfs benadrukt hij het unieke daarvan. Deze collages kunnen niet los worden gezien van de opkomst van
de consumptiemaatschappij. Henderikse eigent zich delen van die nieuwe wereld toe, ordent ze opnieuw
of presenteert zijn vondsten als verzameling. Van hiërarchie of kritisch commentaar is geen sprake. Met
zijn ordeningen en grote hoeveelheden voorwerpen, soms inclusief bankbiljetten en wisselgeld, verbeeldt
Henderikse, meer dan de andere NUL-kunstenaars, de esthetiek van de consumptiemaatschappij.

Jan Henderikse (NL*1937) was born in Delft and began his career as an informal painter.
In 1959 he moved to Düsseldorf, Germany, and took an interest in pop art nouveau réalisme and ZERO. In
1960 he was one of the co-founders of the Dutch group ZERO (NUL). He is a “realist” more than the others,
by elevating to art trivial objects, especially mass produced products, daily utensils and waste ,mostly derived
from industrial production processes. He emphasizes the uniqueness thereof in his coin assemblies and cork
reliefs. These compositions are undeniably part of the rising consumer society. Henderikse appropriates to his
own use parts of this new world and arranges these anew or presents his findings as compilations. There is no
question of hierarchy or critical comments. Henderikse pictures more than the other NUL-artists the aesthetics
of the consumer society in his arrangements and numerous objects, sometimes including banknotes and coins.

16/02    Eef de Graaf

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de tentoonstelling
Vous êtes cordialement invités à l’exposition

Eef de Graaf 1939

een leven in reliëf - une vie en relief

op zaterdag 20 februari van 17 tot 20 uur
le samedi 20 février de 17 à 20 heures

21/02/16 - 28/03/16

Alle dagen open I Ouvert tous les jours
Gesloten op dinsdag I Fermé le mardi
 
Na zijn Akademie-tijd is Eef de Graaf als beeldend kunstenaar werkzaam. Van 1975 tot de beginjaren ’80 speelde een gestileerde figuratieve beeldtaal nog een grote rol. Vanaf 1985 is hij een van de toonaangevende concrete kunstenaars in Nederland. De bekende kunstcriticus Wim v.d. Beek schreef hierover in Kunstbeeld: “hoewel De Graaf een constructivistist is in hart en nieren, streeft hij er wel naar deze kunststroming uit het begin van de 20e eeuw te verrijken met oorspronkelijke en actuele variaties. Al ordenend, combinerend en variërend komt hij steeds tot nieuwe en verrassende oplossingen”. Werk van Eef de Graaf bevindt zich in binnen- en buitenlandse collecties. Ook zijn er verschillende publicaties over zijn werk verschenen. Museum Van Lien heeft een jubileum boek uitgegeven ”Een Leven in Reliëf ”. U ziet uit verschillende perioden enkele werken.

Apres ses études à l’académie, Eef de Graaf travaille comme artiste visuel. De 1975 jusqu’au début des années ’80, un langage visuel, figuratif stylisé, jouait encore un rôle important. Dès 1985 il est un des artistes concrets de premier plan aux Pays Bas. Le critique d’art bien connu Wim v.d. Beek écrivait dans le Magazine ‘Kunstbeeld’ à ce sujet: «Malgré le fait que De Graaf est un constructiviste dans le cœur et l’âme, il s’efforce certainement d’enrichir ce mouvement de l’art du début du XXe siècle, avec des variations originales et actuelles. En rangeant, combinant et variant, il trouve toujours des solutions nouvelles surprenantes». Le travail d’Eef de Graaf se trouve dans des collections à l’intérieur et à l’étranger. Plusieurs publications sont parus sur son travail. Le Musée Van Lien à Fijnaart (Pays Bas) a publié un livre d’anniversaire « Une Vie en Relief ». Vous voyez quelques travaux d’art de différentes époques.

Trottoir: Saturday 10th April from 4-7 pm!

Zeedijk 732 8300 Knokke - Het Zoute Belgium T. direct +32 (0) 50 688 236 mobile +32 (0)472 896 390 - knokke@bogertgallery.be
Open on monday and friday from 14.00 AM till 6.00 PM - saturday and sunday from 11.00 AM till 6.00 PM - Closed on Tuesday, Wednesday and Thursday
Interact Network 2013