Bogertgallery
 
Willem van Weeghel

In Willem van Weeghel zijn werk staat beweging als beeldend middel centraal. De veranderende
structuren die ontstaan bewegen zich in de overgangsgebieden tussen chaos en orde, tussen
grilligheid en wetmatigheid, tussen veranderlijkheid en rust. Als een verzoening van tegenpolen.
Zijn kinetische objecten kenmerken zich door een serieel gebruik van beeldelementen waarvan de
vorm doorgaans ondergeschikt is aan de beweging die zij uitvoeren. Identieke elementen met
identieke bewegingsmogelijkheden vormen tezamen voortdurend veranderende structuren. Als
dansers in een complexe choreografie. De vormen die hij gebruikt fungeren hierbij alleen als middel
om de beweging zichtbaar te maken en zijn daarom zo eenvoudig mogelijk. Complexiteit ontstaat
door het samen bewegen.
Dans le travail de Willem van Weeghel, le mouvement est central en tant que moyen visuel. Les
structures changeantes qui en découlent se déplacent dans des zones de transition entre chaos et
ordre, entre caprice et loi, entre instabilité et tranquillité. En tant que réconciliation des pôles
opposés.
Ses objets cinétiques sont caractérisés par l'utilisation en série d'éléments visuels dont la forme est
généralement subordonnée au mouvement effectué. Des éléments identiques aux possibilités de
mouvements identiques forment ensemble des structures en constante évolution. Comme les
danseurs dans une chorégraphie complexe. Les formes qu'il utilise servent uniquement à rendre le
mouvement visible et sont donc aussi simples que possible. La complexité est créée en se déplaçant
conjointement.
In Willem van Weeghel’s work, movement is central as a visual medium. The changing structures that
arise, move in transitory areas between chaos and order, between capriciousness and law, between
changeability and tranquility. As a reconciliation of opposite poles.
His kinetic objects are characterized by the serial use of visual elements whose shape is generally
subordinate to the movement they perform. Identical elements with identical movement possibilities
form together constantly changing structures. As dancers in a complex choreography. The forms he
uses here only serve as a means to make the movement visible and are therefore as simple as
possible. Complexity is created by moving together.

Willem van Weeghel - DS_201014_11.4 A3

Willem van Weeghel - DS_201014_26.png

Willem van Weeghel - DS_201014_A.jpg

Willem van Weeghel - DS_201014_Kranenburg_1__2_.jpg

Zeedijk 732 8300 Knokke - Het Zoute Belgium T. direct +32 (0) 50 688 236 mobile +32 (0)472 896 390 - knokke@bogertgallery.be
Open on monday and friday from 14.00 AM till 6.00 PM - saturday and sunday from 11.00 AM till 6.00 PM - Closed on Tuesday, Wednesday and Thursday
Interact Network 2013