Bogertgallery
 
Drewes de Wit

De artistieke carrière van de Groningse kunstenaar Drewes de Wit (Nederland 1944) beslaat een periode van meer dan veertig jaar. In een terugblik benadrukt hij zelf het element van continuïteit: zijn werk ontwikkeld zich in een ononderbroken lijn, waarbij ieder werk zich op een of andere manier zich ontwikkeld uit in het voorgaande werk, soms als een verder uitwerking, een variant of een reactie. De lijn is niet altijd een rechte lijn. Soms lijkt hij van richting te veranderen, maar het keert altijd onvermijdelijk terug naar wat centrum is zijn kunst: zijn preoccupatie met vakmanschap en het creatieve proces, met kunst als een van structureel onderzoek naar de eigenschappen van zijn materialen.

Begonnen als grafisch kunstenaar in de vroege jaren zeventig, De Wit voelde zich al snel aangetrokken tot de fundamentele schilderkunst. Hij begon te tekenen en gedurende ettelijke jaren onderzocht hij de eigenschappen van grafiet en papier in elke mogelijk vorm. Rond 1980 concludeerde hij dat hij alle mogelijkheden hiervan had uitgeput en concentreerde zich op nieuwe toepassingen van zijn ‘tekens’, organische vormen die waren ontstaan uit zijn fundamentele periode. Zij zouden een prominent kenmerk blijven van zijn kunst voor vele jaren, zij diende zich aan in tekeningen, schilderijen en houten sculpturen. In de jaren 90 het werd het sobere en strakke karakter van zijn werk minder en kwam er een meer expressieve en kleurrijke aanpak, in het begin helder en levendig, maar later, rond de eeuwwisseling, kregen zij een meer ingetogen en poëtische kwaliteit. Van zijn excursie in het kleurrijke keerde De Wit terug naar een meer ingetogen werk dat vaak doet terugdenken aan de jaren 80 met de nadruk op experimenteren en onderzoek. Hij onderzocht de grenzen van frottage, een traditionele techniek waarbij voor het creëren van een ontwerp een object onder papier wordt geplaatst en dan wordt hierover gewreven, en meer recent, de combinatie van lak en olieverf, twee soorten verf die zich wederzijds afstoten, maar fascinerende effecten geeft wanneer behandeld met artistieke vaardigheid.

The artistic career of the artist from Groningen Drewes de Wit ( The Netherlands 1944) spans a period of more than forty years. In a retrospect view he himself emphasizes the element of continuity: his work develops in an unbroken line, with each work somehow originating in the previous one, either as a further elaboration, a variant or a reaction. The line is not always a straight one. Occasionally it seems to change direction, but it always returns at some point to what is at the center of his art: his preoccupation with craftsmanship and the creative process, with art as a form of structural investigation into the properties of his materials.

Starting out as a graphic artist in the early seventies, De Wit soon found himself attracted to fundamental painting. He took up drawing and for several years explored the properties of graphite and paper in very form. Around 1980 he concluded he had exhausted its possibilities and concentrated on new applications of his ‘signs’ organic forms that had emerged from his fundamental period. They were to remain a prominent feature of his art for many years to come, presenting themselves in drawings, paintings and wooden sculptures. In the nineties the austere character of his early work gave way to a more expressive and colorful approach, bright and lively at first, but taking on a more subdued and poetic quality around the turn of the century. From his excursion into color De Wit subsequently returned to a more sober type of work that is reminiscent of the eighties in its emphasis on experiment and investigation. He explored boundaries of frottage, a traditional technique of creating design by rubbing over an object placed underneath the paper and, more recently, the combination of lacquer and oil, two types of paint that are mutually repellent, yet produce fascinating effects when handled with artistic skill.

La carrière de l’artiste Drewes de Wit née en Groningen (Pays-Bas 1944) s’étend sur un période de plus de quarante ans. Avec le recul, il met l’accent sur l’élément de continuité : son travail se développe en une ligne continue, ou chaque œuvre est en quelque sorte mis au point dans un travail antérieure, soit comme une poursuite d’élaboration, une variante ou une réaction. La ligne n »n’est pas toujours une droite. Parfois il semble changer de direction, mais il renvoie toujours à un moment donné à ce qui est au centre de son art : son obsession avec l’art et le processus de création, avec l’art comme une forme d’enquête structurelle sur les propriétés de ses matériaux.

Débuté comme graphiste dans les années soixante-dix, De Wit bientôt attire par la peinture fondamentale. Ila repris du dessin et depuis plusieurs années, exploré les propriétés de graphite dans la forme même. Vers 1980, il a conclu qu’il avait épuisé ses possibilités et concentrée sur les nouvelles applications de ses  formes organiques de ‘signes’ qui sortaient de sa période fondamentale. Ils devaient rester une caractéristique importante de  son art depuis nombreuses années  à venir, qui se présentent dans les dessins, peintures et sculptures en bois. Dans les années 90 le caractère austère de ses premiers travaux a fait place à une approche plus expressive et colorée, lumineux et animé dans un premier temps, mais en tenant sur une qualité plus tamisée et poétique au tournant du siècle. De son excursion en couleur De Wit a par suite retourné à un genre plus sobre de travail qui rappelle des années 80 en mettant l’accent sur l’expérimentation et d’investigation. Il explore les limites du frottage, une technique traditionnelle de création par frottement sur un objet placé sous le papier et, plus récemment, la combinaison de laque et de l’huile, deux types de peintures qui sont mutuellement répulsif, tout en produisant des effets fascinants quand manipulée avec habileté artistique

Drewes de Wit - drewes_de_wit.jpg

Drewes de Wit - WIT_590_0001.jpg

Drewes de Wit - WIT3_593_0001.jpg

Drewes de Wit - WIT3a_592_0001.jpg

Drewes de Wit - WIT3b_595_0001.jpg

Drewes de Wit - WIT4_651_0001.jpg

Drewes de Wit - WIT5_644_0002.jpg

Drewes de Wit - WIT7_657_0001.jpg

Drewes de Wit - WIT8_654_0001.jpg

Zeedijk 732 8300 Knokke - Het Zoute Belgium T. direct +32 (0) 50 688 236 mobile +32 (0)472 896 390 - knokke@bogertgallery.be
Open on monday and friday from 14.00 AM till 6.00 PM - saturday and sunday from 11.00 AM till 6.00 PM - Closed on Tuesday, Wednesday and Thursday
Interact Network 2013