Bogertgallery
 
Dindi van der Hoek

Met haar schilderachtige, geënsceneerde onderwaterfotografie is dindi, op zoek naar tweedeling en balans van de innerlijke tegenstrijdigheid in de vrouwelijke psyche.

Voor dindi, zijn waterspiegelingen en reflecties een belangrijke basis geworden in de zoektocht naar haar eigen beeldtaal. Er is altijd een keerzijde in het beeld. Dat wat eerst sprookjesachtig en esthetisch lijkt, krijgt een gedaante waarin frustratie en destructie de overhand krijgen.

De fotograaf is al jaren gefascineerd door de dualiteit in de mens. Verborgen schoonheden en kwetsbaarheden, maar ook het masker dat de kwetsbare binnenkant verhult. Verleiding versus misleiding, verhullen versus onthullen, de oermoeder als archetype vrouw die symbool staat voor de diepste innerlijke kern.

Als kijker word je geconfronteerd met mysterieuze, theatrale beelden die tegelijkertijd intiem en intimiderend van aard zijn. Deze innerlijke tegenstrijdigheid geeft haar werk een onmiskenbaar karakter. Voor de gefotografeerde waternimfen en literaire personages maakt ze alle kostuums, pruiken, accessoires en decorstukken zelf, in haar atelier in Gouda. Hierdoor is het maken van de foto's, met al zijn talrijke kleine details, erg arbeidsintensief.

Dindi van der Hoek (1976) volgde een opleiding aan de Willem de Kooning Academie en Piet Zwart Instituut. Haar fotografisch oeuvre omvat beelden die een eigenzinnige gedaante krijgen door ze onder de waterspiegel te situeren. Net als bij een olieverfschilderij wordt laag voor laag doordacht en zorgvuldig gecreëerd. Met minitieuze digitale beeldbewerking worden onder- en bovenwateropnamen met elkaar versmolten.

With her picturesque staged underwater photography Dindi is looking for the division and the balance within the inner contradiction of the female psyche.

 

For Dindi the mirrored and reflective surface of the water has become an important basis in the search to develop her own visual language. There is always a reverse side within the image.

That what at first glance looks like an aesthetic fairy tale, becomes an image where in frustration and destruction prevail.

 

The photographer has been fascinated for years by the duality in humans. Hidden beauty and vulnerabilities, but also the mask that covers this frail inside. Temptation versus deception, to conceal versus reveal, the primordial mother that as archetypal woman symbolizes the deepest inner core.

 

As a spectator you are confronted with mysterious, theatrical images that at the same time are intimate and intimidating in nature. These internal contradictions give her work an identifiable character. She makes all the costumes for the photographed water-nymphs and literary characters herself in her studio in Gouda. Because of this, the making of the photos, with all its minute details,

is extremely labor intensive.

 

Dindi van der Hoek (*1976) was trained and educated at the Willem de Koning Academy and the Piet Zwart Institute. Her photographic oeuvre includes images that by situating them under water get an idiosyncratic form. As by an oil painting the image has been created with great care layer by layer.

With minute digital image editing the above- and underwater are fused.           
 

Les photos avec sa mise en scène pittoresque sous-marine. Dindi est rechercher la division et l’équilibre au sein de la contradiction interne de la psychè féminin.

 

Pour dindi la surface en miroir et le reflet de l'eau est devenue une base importante de la recherche

pour développer une propre langue visuelle. Il y a toujours une face arrière à l’intérieur de l'image.

Ce qui au premier coup d'œil come un conte de fées esthétique, devient une image ou la frustration et la destruction prévale.

 

Le photographe a été fascine pendant beaucoup des années par la dualité chez l'homme, beauté cachée et vulnérabilités, mais aussi le masque qui couvre ce frêle intérieur. Tentation contre la tromperie, de dissimuler contre révéler, la mère primordiale que la femme archétype symbolise l'amé intérieur plus profonde.

 

En tant que spectateur vous êtes confrontes a des images théâtrales mystérieux qui a même temps sont intimes et intimidant dans la nature. Ces contradictions internes donnent à son travail un caractère identifiable. Elle fait tous pour les ondines et les personnages littéraires photographies

elle même dans son studio en Gouda. En raison de cette décision de la photo de, avec tous son détails minutieux, est extrême laborieuse

 

Dindi van der Hoek (*1976) a été forme et instruit a l'Académie Willem de Koning et l'Institute Piet Zwart. Son œuvre photographique inclue des images en les situant sous l'eau obtiennent

une forme idiosyncrasique. Comme une peintre à l'huile de l'image a été créée avec une grande couche de soin par couche.

Les retouches d'images digitale, sous l'eau et de la ci-dessus son méticuleux fusionnes 

Dindi van der Hoek - dindivanderhoek_bogert_knokke.jpeg

Dindi van der Hoek - Femme_sans_Tete__1_.jpegFemme sans Tēte
70 x 130 cm  

Dindi van der Hoek - Dragonfly__1_.jpegDragonFly
40 x 150 cm  

Dindi van der Hoek - 001__1_.jpegThe Blind
70 x 70 cm  

Dindi van der Hoek - 005__1_.jpegThe Prodigy
70 x 70 cm  

Dindi van der Hoek - 003__1_.jpegLyla's Patriarch
70 x 70 cm  

Zeedijk 732 8300 Knokke - Het Zoute Belgium T. direct +32 (0) 50 688 236
knokke@bogertgallery.be / Open on saturday and sunday from 11:00 - 18:00 or by appointment
Interact Network 2013